Дошкільний навчальний заклад № 48 "Золотий ключик" Кам'янської міської ради.

   

Методична робота

Методичну роботу з кадрами здійснює

вихователь-методист

кравець людмила василівна

 

Методична робота в ДНЗ  являє собою цілісну систему заходів, спрямовану на методичне забезпечення освітньо-виховного процесу, реалізацію змісту дошкільної освіти, на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члена педагогічного колективу, а тим самим - на досягнення позитивних результатів освітнього процесу. Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, державних програм, науково-педагогічних досліджень, інструктивно-методичних матеріалів з питань організації методичної роботи та кращих зразків перспективного педагогічного досвіду.

 

 

Методист – політ думок у безхмар’я до висот.
Це – професія душі, це – скарбниця знань усіх.
Методист – учитель, друг і порадник, а навкруг.
Біля нього скільки світла, що творчість квітами розквітла.
Методист – це в серці стук, працьовитість вмілих рук.
Це методики криниця і майстерності крамниця.

 

 

Головними завданнями діяльності методичної роботи дошкільного закладу є:

підвищення соціально-психологічної культури педагогічних працівників;

вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню педагогів;

сприяння в опануванні світовою, національною, побутовою культурою.

підтримка ділового тонусу педагогів;

стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку;

створення умов для праці в режимі розвитку, в напрямку опанування новими методами, прийомами, засобами, технологіями, системою навчання та виховання

оптимізація системи мотивації педагогів до підвищення фахової майстерності та узагальнення власного педагогічного досвіду.

Зміст методичної роботи реалізується

через такі форми роботи:

Колективні:

- інструктивно-методичні наради;

- педагогічні ради;

- теоретичні семінари;

- семінари-практикуми;

- колективні перегляди освітнього процесу.

Групові:

- методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;

- робота творчих груп;

- консультації

Індивідуальні:

- наставництво;

- самоосвіта;

- взаємовідвідування;

- робота над проблемними питаннями;

- атестація.

Сучасні вимоги до методичної роботи у дошкільному освітньому закладі. 

Методична робота - це систематична колективна й індивідуальна діяльність педагогічних кадрів, спрямована на підвищення їх науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності.

Методична робота в ДНЗ - це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вихователя (включаючи заходи щодо керування професійною самоосвітою, самовихованням, самовдосконаленням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ДОЗ в цілому, а в остаточному результаті на вдосконалювання навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку конкретних дітей.

       

 

 

Удосконалення педагогічної майстерності

 

Удосконалення педагогічної майстер­ності є забезпечення методичної допомоги педагогам із проблемних питань, які у них виникають, та підтримка педагогів-початківців. Ця робота проводиться за таким алгоритмом:

-    виявлення професійних труднощів педагогів — на почат­ку кожного навчального року ми проводимо опитування, з'ясовуючи, при реалізації яких розділів програми педагог стикається з труднощами та з яких питань потребує мето­дичної допомоги;

-     вивчення роботи вихователя-початківця — проводимо «Експрес-опитування вихователя-початківця» ;

-    визначення рівня професійної майстерності — аналізуємо результати моніторингу професійного зростання (накопи­чення інформації про кожного педагога забезпечує безпе­рервне відстеження їх професійного рівня);

-    планування методичної допомоги педагогам — відобра­жаємо у плані методичної роботи заходи, спрямовані на розв’язання виявлених проблем;

прогнозування та моделювання розвитку фахової майстер­ності педагогів.

При визначенні професійної майстерності педагогів ми врахо­вуємо думку адміністрації, практичного психолога, батьків про його освітню діяльність, а також ставлення до педагога вихованців. Але головним критерієм оцінки є успішність дітей, їхні комунікативні на­вички та творчі здібності.

Методична допомога педагогам реалізується через такі форми роботи:

-    наставництво;

-    організація взаємовідвідувань;

-    методичні рекомендації;

-     відкриті заходи;

-     ділові ігри;

-     індивідуальні та групові консуль­тації;

-      семінари та семінари-практикуми.